bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Regulaminy i procedury i nne dokumenty szkoły

Wykaz   dokumentacji  szkolnej


 Regulaminy:

 1. Regulamin pracy.
 2. Regulamin wynagradzania i przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
 3. Regulamin organizacyjny.
 4. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Regulamin ZFŚS.
 6. Regulamin Rady Rodziców.
 7. Regulamin działania Rady Pedagogicznej.
 8. Regulamin udostępniania informacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 23.
 9. Regulamin  dyżurów nauczycielskich.
 10. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
 11. Regulamin świetlicy szkolnej.
 12. Regulamin BHP.
 13. Regulamin dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w SP23.
 14. Regulamin biblioteki szkolnej.
 15. Regulamin zespołów nauczycielskich w SP 23.
 16. Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w SP 23.
 17. Regulamin przyznawania dofinansowania do różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w SP 23.
 18. Regulamin udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 19. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Procedury:

 1. Procedura postepowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego.
 2. Procedura oceny pracy nauczycieli w SP 23.
 3. Procedura zwalniania nauczycieli.
 4. Procedura postepowania rekrutacyjnego.
 5. Wewnętrzna procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 6. Procedura dopuszczania programów nauczania.
 7. Procedura postepowania w przypadku zagubienia/zaginięcia dziennika lekcyjnego.
 8. procedura oceniania pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze w SP 23.

Inne dokumenty:

 1. Kodeks etyki.
 2. Wewnętrzna Polityka antymobingowa.
 3. Szkolny system bezpiecznego pobytu uczniów na terenie SP 23.
 4. Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów.
 5. Zasady BHP pracy w SP 23.
 6. System PPP oraz wspierania uczniów w szkole.
 7. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w sposób tradycyjny oraz przy użyciu systemu informatycznego.
 8. Szkolny Program Profilaktyczny.
 9. Szkolny Program Wychowawczy.
 10. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
 11. Jednolity rzeczowy wykaz akt.
 12. Instrukcja kancelaryjna.
 13. Instrukcja archiwalna.
 14. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w SP 23.
 15. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
 16. Zakładowy Plant Kont.
 17. Polityka rachunkowości.
 18. Zasady organizowania wycieczek szkolnych.
 19. Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015.
 20. Plan pracy na 2015 rok

Wszystkie dokumenty są  podpisane przez dyrektora szkoły- Beatę Raczak.


REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP 23

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków SP23Opublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 09.04.2015
Podpisał: Autor:Beata Raczak
Dokument z dnia: 09.04.2015
Dokument oglądany razy: 3 921