bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU BIP
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W KALISZU


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.bipsp23.kalisz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020

Strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ponieważ mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- opublikowane zostały z grafikami zawierającymi tekst, a było to niezbędna do skutecznego przekazania informacji,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-05-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Beata Raczak, adres e-mail: Beata.Raczak@sp23.kalisz.pl .Kontaktować można się przez telefon numer 62-762-35-47 .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka , ul. Sulisławicka 1080110, 62-800 Kalisz.
Do budynku prowadzi 1 wejście, które jest głównym wejściem. Aby wejść do szkoły należy wejść na dziedziniec przez furtkę od strony ulicy Sulisławickiej.
Wejście główne jest na poziomie chodnika i jest dostępne dla wózków. Po wejściu do budynku, aby dostać się do sekretariatu trzeba przejść przez mały korytarz, a następnie skręcić w lewo.
Budynek jest parterowy.
Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych, nie ma miejsc dedykowanych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma informacji o prawie wejścia z psem asystującym oraz nie posiadamy możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.Opublikował: Justyna Klaska
Publikacja dnia: 22.02.2021
Podpisał: Beata Raczak
Dokument z dnia: 18.05.2020
Dokument oglądany razy: 371